top of page
ABOUT

GCON

Cuireadh GCON ar bun in 1995 faoi Rialacháin na gComhphobal Eorpach (Stoic Íosta Olaí Peitriliam), 1995 mar chuideachta phríobháideach theoranta chun cúltaca ola straitéiseach na hÉireann a choimeád ag leibhéal leordhóthanach. Ar mhaithe le praiticiúlacht cuireadh ar bun í mar fhochuideachta de Chorparáid Náisiúnta Pheitriliam na hÉireann Teoranta (CNPÉT).

In Iúil 2001, díoladh sócmhainní gnó agus tráchtála CNPÉT le Corparáid Tosco (ar a dtugtar ConocoPhillips anois). Níor ghlac GCON páirt san idirbheart seo. Measadh gur chuí é ina dhiaidh sin GCON a bhunú ar bhonn reachtúil mar chuideachta phríobháideach theoranta atá neamhspleách ar CNPÉT. I bpáipéar bán dar teideal “Todhchaí Fuinnimh Inbhuanaithe a Chur i gCrích d'Éirinn” (Alt 3.7.3) arna fhoilsiú ag an Rialtas i mí an Mhárta 2007, chuir siad in iúl arís a thiomanta is a bhí siad do GCON a chur ar bun mar chomhlacht reachtúil neamhspleách in 2007.

Baineadh é seo amach ar an 1 Lúnasa 2007 nuair a tugadh isteach an tAcht um an nGníomhaireacht Cúltaca Ola Náisiúnta, 2007 lenar cuireadh GCON ar bun mar chomhlacht stáit neamhspleách faoi choimirce an Aire Cumarsáide, Fuinnimh & Acmhainní Nádúrtha.

Foráiltear leis an Acht seo:

  • GCON a bheith freagrach i gcónaí as cúltaca straitéiseach ola a choimeád ag leibhéal leordhóthanach ar bhealach a thagann le hoibleagáidí stocshealbhaíochta an stáit i leith an AE agus na Gníomhaireachta Idirnáisiúnta d’Fhuinnimh.

  • Scairsheilbh an CNPÉT a aistriú chuig an Aire Cumarsáide, Fuinnimh agus Acmhainní Nádúrtha agus foráil a dhéanamh de leanúint den Ghníomhaireachta a fheidhmiú mar chuideachta phríobháideach theoranta faoi Achtanna na gCuideachtaí;

  • Tobhach athraitheach ar dhiúscairt táirgí le gearradh ar chuideachtaí agus ar thomhaltóirí ola;

  • Tuairisceáin rialta a thabhairt don Aire maidir le ceannacháin ola, díolachán, tomhaltas, allmhairí agus onnmhairí ag cuideachtaí ola, tomhaltóirí ola agus ag GCON;

  • Monatóireacht a dhéanamh ar chloí le forálacha maidir le pionóis a chur i bhfeidhm sa chás go dteipfeadh ar chuideachtaí ola agus ar thomhaltóirí ola cloí leis na forálacha;

  • Rialacháin na gComhphobal Eorpach (Stoic íosta Olaí Peitriliam), 1995 a chúlghairm agus;

  • Meabhrán agus Airteagail Chomhlachais de chuid GCON a athrú le go mbeidís ag teacht níos fearr leis an Acht.


Ar an 1 Iúil 2010, chuir GCON tús le Scéim um Oibleagáid Bhithbhreosla na hÉireann a riaradh ar theacht isteach an Achta Fuinnimh (Oibleagáid Bhithbhreosla agus Forálacha Ilghnéitheacha) 2010". Tugadh an reachtaíocht seo isteach chun éifeacht a thabhairt d’fhorálacha na Treorach ón gComhairle 2009/28/EC faoi úsáid fuinnimh ó fhoinsí in-athnuaite a chur chun cinn.

Bord & Bainistíocht

Baill an Bhoird & foireann bhainistíochta

Ceisteanna Coitianta

Fiosrúcháin choitianta a rinneadh le NORA.

bottom of page