top of page
ABOUT

Eolas um Íoc Pras

Beartas

Tá sé mar bheartas ag NORA creidiúnaithe a íoc maidir le gach sonrasc bailí a fhaightear an 1 Iúil 2011 nó ina dhiaidh, laistigh de 15 lá ón sonrasc a fháil.

Cloíonn an beartas seo le Cinneadh S29296 an Rialtais an 8 Márta 2011 maidir le hÍocaíochtaí Pras.

Mar sin féin, nuair is cuí, leanfaidh NORA ag íoc creidiúnaithe de réir socruithe conartha, agus d’fhéadfadh go dtitfidh cuid acu lasmuigh de raon feidhme an cheanglais 15 lá um Íoc Pras a luaitear thuas.

Mar chuideachta san Earnáil Phoiblí, ceanglaítear ar NORA cloí le Ciorclán 43/2006 de chuid na Roinne Airgeadais maidir le Deimhniú Imréitigh Cánach reatha bailí a sholáthar ag soláthraithe. Tá Deimhniú Imréitigh Cánach ag teastáil do sholáthróirí a bhíonn i mbun idirbhearta le NORA de bhreis ar €10,000 (CBL san áireamh) i dtréimhse dhá (12) mhí.

Sonrasc Bailí

Chun go bhféadfaidh NORA sonrasc a rangú mar Shonrasc Bailí, ní mór an fhaisnéis seo a leanas a thaispeáint agus a lua ar gach sonrasc soláthraí.

 1. Ainm agus seoladh an tsoláthraí

 2. Uimhir chláraithe CBL an tsoláthraí (agus i gcásanna frithmhuirir uimhir chláraithe CBL NORA)

 3. Dáta an tsonraisc

 4. Seoladh NORA (seoladh na hoifige cláraithe)

 5. Uimhir Ordú Ceannaigh NORA – nuair a sholáthraíonn NORA nó a gníomhairí é

 6. Cur síos iomlán ar oibreacha, ar earraí nó ar sheirbhísí a cuireadh ar fáil, lena n-áirítear seoladh na háite ina ndearnadh na hoibreacha (e.g. críochfort stórála)

 7. Dáta soláthair oibreacha, earraí nó seirbhísí

 8. Aonaid oibreacha, earraí nó seirbhísí

 9. Praghas aonaid na n-oibreacha, na n-earraí nó na seirbhíse

 10. Costas oibreacha, earraí nó seirbhísí – gan CBL san áireamh

 11. CBL ar chostas oibreacha, earraí nó seirbhísí – mura bhfuil Cáin Chonarthaí Iomchuí (RCT) nó Frithmhuirear i bhfeidhm

 12. Costas iomlán na n-oibreacha, na n-earraí nó na seirbhísí – lena n-áirítear CBL, mura bhfuil CCI nó Frithmhuirear i gceist

 13. I gcás go bhfuil feidhm ag CCI, ní mór ráiteas clóscríofa a chur san áireamh sa sonrasc ag léiriú:
  “CBL AR AN SOLÁTHAR SEO LE CUIREADH AN PHRÍOMHCHONRAITHEORA INA CHOINNE”.

 14. Sa chás go bhfuil feidhm ag Frithmhuirear, ní mór ráiteas clóscríofa a chur san áireamh ar an sonrasc ag léiriú:
  “De réir rialacha CBL an AE ó 1 Eanáir 2010, is é an áit soláthair chun críocha CBL ná an áit a bhfuil an custaiméir lonnaithe.”

 15. Sonraí bainc an tsoláthraí:
  Iarrtar ar sholáthróirí sonraí bainc a sholáthar ar a gcéad fhostú ag NORA. Maidir leis seo, ba cheart na sonraí seo a leanas a chur faoi bhráid NORA i scríbhinn agus ar pháipéar ceannteidil. Iarrtar ar sholáthróirí freisin aon athruithe ar shonraí bainc a chur in iúl i scríbhinn do NORA de réir mar a thagann siad chun cinn.

  • Ainm Soláthraí

  • Ainm ar Chuntas Bainc

  • Uimhir chuntais

  • Cód Sórtáil

  • Uimhir IBAN

  • Cód sciobtha

  • Ainm agus Seoladh Brainse an Bhainc

  • Sonraí bainc idirghabhálaí, más infheidhme

 16. Meastar sonrasc bailí a bheith faighte ag NORA nuair a fhaightear é ar an mbealach seo a leanas:

  • Post nó seachadadh láimhe chuig Oifig Chláraithe NORA

  • ríomhphost a sheoladh chuig finance@nora.ie

  • Facs chuig +353 (1) 6769399


  Déanfar dáta a stampáil ar shonraisc nuair a fhaightear iad agus cinnfidh an dáta a bhfaighfidh NORA an dáta dlite don Íoc Pras.

Ceisteanna Uainithe Íocaíochta

I gcás ina bhfuil díospóid faoi shonrasc, beidh feidhm ag an nós imeachta seo a leanas:

 1. Rachaidh an Bainisteoir NORA cuí ar atreoraíodh an Sonrasc chuige lena cheadú i dteagmháil leis an soláthraí trí ríomhphost agus cuirfidh sé nó sí na nithe seo a leanas in iúl:

  • go bhfuil an sonrasc faoi dhíospóid

  • na cúiseanna leis an sonrasc a phlé

  • cad iad na bearta is gá don soláthraí a dhéanamh chun cúrsaí a chur ina gceart (lena n-áirítear nóta creidmheasa a sholáthar de réir mar is cuí), ionas gur féidir an sonrasc a cheadú agus íocaíocht a dhéanamh ar an dáta Íoc Pras

 2. Déanfaidh NORA gach iarracht réasúnta sonraisc faoi dhíospóid a réiteach laistigh de 10 lá féilire, ionas gur féidir íocaíocht a dhéanamh laistigh den spriocdháta 15 lá um Íoc Pras.

 3. Sa chás go bhfuil soláthróir den tuairim nach bhfuil an sonrasc faoi dhíospóid réitithe go sásúil chun íocaíocht a dhéanamh laistigh den spriocdháta 15 lá um Íoc Pras, is féidir leis an soláthróir an cheist a achomharc ar an gcéad dul síos chuig Rialaitheoir Airgeadais NORA (FC).

 4. Mura réitítear an cás chun sástacht an tsoláthraí laistigh de 25 lá, is féidir é a achomharc chuig POF NORA, a dhéanfaidh an cinneadh deiridh.

bottom of page