top of page
ABOUT

Oibleagáid AE agus GIF

Comhlíonann GCON a oibleagáid stocshealbhaíochta ola trí mheascán de:

  • Stoic ar le GCON iad agus á stóráil in Éirinn agus i mBallstáit eile de chuid AE eile a bhfuil Éire tar éis Comhaontú Stocshealbhaíochta Ola Déthaobhach a thabhairt i gcrích leo.

  • Stoic atá i seilbh GCON faoi chonarthaí tráchtála gearrthéarmacha ("Ticéid Stoic") in Éirinn agus i mBallstáit eile de chuid AE a bhfuil Éire tar éis Comhaontú Stocshealbhaíochta Ola Déthaobhach a thabhairt i gcrích leo. Mar chuid de na conarthaí seo tá an rogha ola a cheannach i gcúinsí éigeandála le linn tréimhse an chonartha.

Is í an Roinn Comhshaoil, Aeráide agus Cumarsáide (RCAC) a shocraíonn méid an ola atá ar GCON a choimeád in aon bhliain ar leith.

I gcomhthráth leis an tAcht um an nGníomhaireacht Chúltaca Ola Náisiúnta, 2007, thug an tAire Cumarsáide, Fuinnimh agus Acmhainní Nádúrtha na Rialacháin fán Acht um an nGníomhaireacht Chúltaca Ola Náisiúnta 2007 (Tuairisceáin agus Tobhach), 2007 isteach.

Leagtar amach sna Rialacháin seo, in éifeacht ó 1 Lúnasa 2007 i leith, an fhaisnéis arb éigean don Ghníomhaireacht Cúltaca Ola Náisiúnta (GCON), do chuideachtaí ola agus do thomhaltóirí ola a thabhairt don Aire i dtuairisceáin staitistiúla mhíosúla agus déanann sé foráil d’athruithe a thagann ar mhéid an tobhaigh GCON (é athraithe ó 0.476 cent in aghaidh an lítir go 1.00 cent in aghaidh an lítir le héifeacht ón 1 Samhain 2007, agus go 2.00 cent in aghaidh an lítir le héifeacht ón 1 Deireadh Fómhair 2009) mar aon leis na nósanna imeachta maidir le sonraisc a eisiúint i leith an tobhaigh agus íoc as an tobhach.

Tá an reachtaíocht seo, mar aon leis na beartais agus na straitéisí a leagtar amach i bPáipéar Bán an Rialtais dar teideal "Todhchaí Fuinnimh Inbhuanaithe a Chur i gCrích d'Éirinn" (Alt 3.7) mar bhonn faoi lámh a bheith ag GCON i gcónaí in oibleagáid stoic ola na hÉireann a chomhlíonadh.

Reachtaíocht an AE - Treoir Stoic Ola

Cuireann Treoir ón gComhairle AE 2009/119/CE an 14 Meán Fómhair 2009 d’oibleagáid ar na Ballstáit stoic íosta de tháirgí amhola agus/nó peitriliam a choinneáil. Is féidir cóip den Treoir a íoslódáil thíos.

 

Trasuíonn Rialacháin AE (Cúltaca Ola) 2012 (IR 541 de 2012) arna síniú ag an Aire an 19 Nollaig 2012 Treoir 2009 ón AE i ndlí na hÉireann. Is féidir cóip den I.R. a íoslódáil thíos.

 

Leagtar amach sa cheangaltán sonraí faoi conas a chomhlíonann GCON forálacha Airteagal 7 (4) (a) agus (b) den Treoir ón AE.

bottom of page